Dessa användarvillkor reglerar förpliktelser och skyldigheter för webbplatsen https://mynteri.com (Hädanefter - "webbplatsen"), mellan ägaren av platsen (hädanefter "ägaren") och den som brukar tjänsten (nedan kallad "användaren"). Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du besöker webbplatsen och/eller brukar tjänsterna på webbplatsen. Denna webbplats ägs och drivs av Logic Marketing SLTD , Bulgarien, Sofia, Blvd. Positano 9a, kontor 5, 1000.


Skulle det finnas några punkter i dessa användarvillkor som du”användaren” inte kan godkänna, eller om du har bekymmer att förstå innebörden av dessa villkor, torde du ofördröjligen upphöra med besöket på webbplatsen. Webbplatsen innehåller fiktiva profiler där verkliga möten eller kontakt utanför webbplatsen inte är möjligt med dessa. se vidare avsnitt 2. 

Genom detta eller framtida besök på webbplatsen och/eller brukandet av webbplatsen innebär det att du accepterar dessa användarvillkor utan förbehåll. Villkoren gäller framför alla eventuella andra villkor och överenskommelser mellan ägaren av mynteri.com.se och användaren. 

För att kunna nyttja mynteri.com med dess funktioner behöver användaren registrera sig och skapa ett personligt lösenord. 

Definitioner:

Användaren: Personen som nyttjar, brukar, använder eller får åtkomst till mynteri.com

Användarkonto: Det konto som användaren har skapat för att kunna nyttja webbplatsen och få tillgång till medlemsdatabasen.

Innehåll: Innehållet på webbplatsen mynteri.com

Krediter: Virtuella valutan som krävs för att kommunicera med andra medlemmar mm.

Ägaren: Logic Marketing SLTD, Bulgarien, Sofia, Blvd. Positano 9a, kontor 5, 1000, inkorporerat i det Bulgarien företagsregistret med beteckning 205181300, ansvarig för webbplatsen mynteri.com

Tjänster: tjänsten som tillhandahålls av ägaren till användaren via en plattform för att kommunicera med andra medlemmar och annat innehåll.

Website: mynteri.com


Tjänsterna/Tjänster: Den tjänst som som ägaren tillhandahåller användaren genom en plattform för att kommunicera med andra medlemmar samt övrigt innehåll.

Genom att komma åt, ansluta, bruka webbplatsen godkänner användaren detta avtal.

Genom godkännande av detta avtal bekräftar användaren när denne använder tjänsten att:

1.1 Användarens ålder är minst 18 år.

1.2 Användaren har läst villkoren i detta avtal.

1.3 Inte publicera bilder innehållande våld, diskriminerande anspelningar, kränkningar, politiska budskap, otillåtna substanser eller rasistiska antydningar kommer att raderas. Vi månar om människors lika värde oavsett kön, hudfärg, etnicitet eller religiös bakgrund.


1.4 Bekräftar att användaren är medveten om att webbplatsen kan innehålla material som endast riktar sig till användare som minst uppnått 18 års ålder.

1.5 Använda webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning inom det aktuella rättsområdet.

1.6 Inte publicera e-postadresser, telefonnummer, hyperlänkar eller annan kontaktinformation som har öppen åtkomst i användarkontot.

1.7 Inte publicera svordomar, rasistiska anspeglingar, förtal riktat mot någon person/personer, barnpornografi eller annat omoraliskt material, detta gäller även i synnerhet material som visar eller främjar våld, grymhet, terror, eller material som är stötande gentemot den mänskliga värdigheten, eller annat material som inte tillåts enligt gällande lagstiftning.

1.8 Inte övertala andra användare samt att inte vilseleda, trakassera eller störa dem, när det från den andra användare klart visar på en motvilja att något sådant som nämnts i ovanstående stycke äger rum. Användare får inte under några omständigheter nyttja tjänsten med syftet att bedriva koppleri, bordellverksamhet, prostitution, exploatering, eller häleri.

1.9 Inte, utan ägarens medgivande göra transaktioner eller erbjuda kontrakt med andra användare i förhållande till alla verk eller tjänster, såväl som varor,  eller använda webbplatsen för spridning av reklammaterial, olagligt material eller propaganda.

1.10 Inte överföra virus eller andra dator instruktioner, tekniska medel som skadar eller stör användningen av mynteri.com samt dess system samt att inte använda någon robot, eller annat automatiserat sätt för att komma åt mynteri.com webbplats eller tjänster för något ändamål utan mynteri.com skriftliga tillstånd.

1.11 Inte försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna, användarkonton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till tjänsterna genom hacking, brute force eller någon annan metod.

1.12 Inte försöka kringgå tekniska implementeringar som mynteri.com genomför/genomfört.

1.13 Inte att på annat sätt bryta mot eller kringgå dessa villkor.

1.14 Tillåter mynteri.com att med ensamrätt distribuera, reproducera, översätta och anpassa såväl som att rapportera material som lagts upp på webbplatsen eller överlämnas till mynteri.com på annat sätt, kabel, tråd eller digitalt enligt artikel 62 i bulgarisk Copyright and Related Rights Act 1993-05-20/28.

1.15 Skulle något villkor(bestämmelse) i detta avtal förklaras ogiltig, oskälig eller sakna laga kraft fattad av behörig domstol (paragraf 6.6), torde övriga villkor fortsatt vara giltiga och det oglitliga, oskäliga avtalsvillkoret (bestämmelsen) konverteras till ett giltigt avtalsvillkor som reflekterar den ursprungliga andemeningen från ägaren.

Webbplatsens Innehåll

2.1 mynteri.com har som mål att göra det möjligt för olika användare att på webbplatsen ”mynteri.com” kommunicera med varandra. Huvudsyftet med plattformen är att få olika användare i kontakt med andra användare så att de kan kommunicera digitalt med varandra på webbplatsen.

2.2 Huvudsyftet för tjänsten är inte att skapa verklig kontakt utanför webbplatsen mellan en användare och andra användare av webbplatsen. Dock är det tillåtet för användaren att upprätta verklig kontakt med andra användare utanför webbplatsen. Ägaren kan dock inte på något sätt säkerhetskälla eller garantera att sådan verklig kontakt kan upprättas via webbplatsen.

2.2.1 mynteri.com tillhandahåller tjänster från kunniga animatörer och operatörer för att erbjuda underhållning till användarna genom virtuella onlineprofiler, vilka inte särskiljs unikt i systemet. Tjänsten utförs med enastående skicklighet. Det bör noteras att operatörerna inte kan träffas personligen och att kommunikationen uteslutande är begränsad till meddelandesystemet inom portalen. Genom att acceptera dessa användarvillkor förstår och accepterar användaren att de virtuella onlineprofilerna på plattformen därför är fiktiva och att de har skapats endast för att utbyta meddelanden med. Verkliga möten eller kontakt utanför webbplatsen är inte möjligt med dessa.

2.3 Det är varje enskild användares ansvar att självständigt granska och hantera naturen och formen av interaktionen mellan dem och se till att interaktionen följer lämpliga standarder för formulering. Användarna varnas strikt för att undvika att göra sexuellt anstötliga yttranden i början eller under pågående kommunikation.

2.4 Användaren har inte rätt att skapa konton för andra, överföra ett konto eller låta andra personer använda sitt konto. Om uppgifterna om användaren av någon anledning inte längre är korrekta eller fullständiga, måste användaren ändra uppgifterna så att de återigen blir aktuella. Om användaren utger oriktiga eller ofullständiga personuppgifter och ägaren beslutar att de tillhandahållna uppgifterna ej är riktiga eller ofullständiga, kan ägaren avsluta eller blockera användarens konto.

2.5 Användaren har det fulla ansvaret för att hålla sitt lösenord säkert. Användaren bär även det fulla ansvaret för användningen av kontot av tredje part, oavsett hur tillgången till kontot har skett. I händelse av misstänkt missbruk av kontot ska användaren omedelbart informera mynteri.com.

2.6 Ägaren nyttjar webbplatser som tillhör tredje part för att skicka besökare till webbplatsen, antingen mot en betalning eller gratis. Dessa tredje parter arrangerar så kallade hyperlänkar och bär själva ansvaret för innehållet på webbplatsen och för hur de skickar vidare användare till mynteri.com genom hyperlänkar. Skulle dock mynteri.com få kännedom att dessa bryter mot villkoren i detta avtal kommer dessa att omedelbart tas bort inom 24 timmar.

2.7 När användaren skapar ett konto på webbsidan garanterar användaren att de uppgifter som lämnats är korrekta och sanningsenliga. Användaren är skyldig att omedelbart informera ägaren om uppgifter som lämnats i samband med registreringen ändrats-s samt att själv uppdatera sina användaruppgifter.

2.8 Ägaren bedriver en central medlemsdatabas som nyttjas på flera webbplatser. Användarens profil kommer därför att vara tillgänglig på andra webbplatser tillhörande ägaren. Användaren kan därmed logga in på någon av dessa partners webbplatser utan att behöva skapa ett konto.

Ägaren förbehåller sig rätten att:

3.1 Uppdatera webbplatsen

3.2 Förse såväl gratis som betaltjänster till användarna (nedan kallade "Tjänsterna").

3.3 Göra ändringar i detta avtal ensidigt närsomhelst. Det är användarens ansvar att i tid och otid granska dessa villkor. Om användaren fortsätter att använda webbplatsen efter datumet för ikraftträdande ändringar av avtalsvillkoren , godkänner användaren dessa ändringar utan förbehåll.

3.4 Ändra typ och pris för tjänsterna och tidpunkten för när så ska ske.

3.5 Ta bort eller redigera innehåll som har publicerats av användaren på webbplatsen, om de inte överensstämmer med villkoren i detta avtal, eller anses vara skadliga för såväl ägaren eller tredje part.

3.6 Använda användarens personuppgifter som publicerats av användaren på webbplatsen för att använda dessa uppgifter för kommersiella syften, posta på partner webbplatser och för andra ändamål.

3.7 Överföra rättigheter från en användare enligt detta avtal till tredje part för genomförandet av detta avtal utan användares samtycke.

3.8 mynteri.com förbehåller sig rätten att vägra brukande av dess tjänster, stänga av konton eller begränsa åtkomsten till tjänsterna efter eget gottfinnande då det kan antas vara skadliga för ägaren eller tredjepart, eller på grund av brott mot dessa villkor. Sådan avstängning eller åtkomstbegränsning kan implementeras av mynteri.com direkt och utan någon förvarning, meddelande eller återbetalning. mynteri.com kan stänga av användarens konto och i vissa fall begära förtydligande, genomföra utredning eller begära att användarens tydliggör sina handlingar och tillhandahåller ytterligare information. Om användarens konto har stängts av måste denna kontakta oss för mer information. mynteri.com kan stänga av användarens konto under en rimlig tid innan vi avslutar ett användarkonto permanent.

3.9 Ta bort användarkonton som har varit inaktiva i mer än sex (6) månader, eventuella innestående krediter och innehåll på användarkontot kommer att raderas och inte vara tillgängligt på nytt. För att återigen bli medlem behöver användaren skapa ett nytt användarkonto. Med begreppet inaktiv menas att användaren inte har loggat in på sitt användarkonto under den angivna tidsperioden om sex (6) månader.

Ansvar:

4.1 mynteri.com gör allt vi kan för att motverka att tjänsten drabbas av tekniska störningar när användaren brukar tjänsten. Dock kan inte mynteri.com stå till svars för tekniska avbrott, komplikationer, åtgärder, förändring av plattformen, brukbarhet, force majeurehändelser eller andra förvållanden som inverkar på åtkomsten av tjänsten.

 

4.2 mynteri.com tar lag och förordning på största allvar, därför har mynteri.com utarbetat ett förfarande som innebär att alla bilder samt texter som laddas upp till en användares profil, granskas manuellt innan dessa publiceras på webbplatsen. mynteri.com gör detta för att motverka och skydda våra användare mot att illegalt material laddas upp. Om det trots detta skulle finnas material, eller annan aktivitet som är tvivelaktig, vänligen se avsnittet 11, Rapportering av olagligt innehåll, för hur en sådan begäran ska skickas in.

 

4.2.1  mynteri.com innehar det fullständiga ansvaret för samtliga interaktioner mellan dig och andra användare på vår plattform. Detta innebär att mynteri.com har ett juridiskt ansvar för alla dina interaktioner med andra användare. Vi är förpliktade att kontinuerligt övervaka både innehåll och kommunikation för att förbygga spridning av olagligt material samt för att förebygga brott mot våra användarvillkor. mynteri.com förbehåller sig även rätten att ingripa i och övervaka eventuella tvister mellan dig och andra användare. Vidare förbehåller vi oss rätten att genomföra bakgrundskontroller av brottslig natur bland våra medlemmar, exempelvis för identifiering av registrerade sexualförbrytare. Allt innehåll och alla uppgifter som du delar med andra användare övervakas noggrant. Vid förseelse mot våra regelverk och villkor, samtycker du till att frånträda och friskriva mynteri.com från allt ansvar för eventuella anspråk, tvister eller rättegångar som uppkommit till följd av ditt eget agerande. Exempel på sådant agerande innefattar, men är inte begränsade till, intrång i upphovsrätt, oetiskt uppförande, rasdiskriminerande handlingar och trakasserier.

 

4.2.2  mynteri.com är ansvariga i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk för det innehåll som du, användaren, uppladdar på vår plattform. Detta medför ett gemensamt juridiskt ansvar mellan dig som användare och mynteri.com som plattformsoperatör, att säkerställa att allt uppladdat innehåll överensstämmer med tillämpliga lagar, föreskrifter och våra användarvillkor.

 

4.2.3 Innehåll som enligt dig som aktör, gör intrång på din upphovsrätt, alternativt om någon på något annat sätt gjort upphovsrättsintrång, ombeds du att kontakta mynteri.com direkt genom att skicka ett e-postmeddelande till support@mynteri.com

 

4.3 mynteri.com tar inget ansvar för skadligt bruk av uppgifter som användaren lämnat till tredje part. mynteri.com svarar inte heller för tredje parts oberättigade tillgång till användarnas personuppgifter (till exempel genom obehörig tillgång till den centrala databasen), såvida inte mynteri.com medvetet eller genom grov vårdslöshet har gjort tredje parts obehöriga tillgång möjlig.

 

4.4 Enligt paragraf 112 i Bulgariens Consumer Protection Act and the Trade Regulation Act, BG/SG 96/14.03.2014, är mynteri.com endast ansvarig (förutom vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser) vid skada på liv, kropp eller hälsa eller vid krav enligt Bulgarien lagstiftning eller EU rätt - för uppsåt och grov vårdslöshet. Väsentliga avtalsförpliktelser definieras som de förpliktelser vars uppfyllande är obligatoriska för att uppnå avtalets syfte.


4.5 Vid mindre försummelser av väsentliga avtalsförpliktelser som är nödvändiga för att uppnå avtalets syfte, ska mynteri.com enbart ansvara för förluster som kan beräknas och som är typiska för liknande verksamhet inom området, enligt paragraf 112 i Bulgariska Consumer Protection Act and the Trade Regulation Act, BG/SG 96/14.03.2014.


4.6 Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även det personliga ansvaret för anställda, representanter och agenter hos mynteri.com

Betaltjänster:

Betalning
Det krävs ”krediter” en virtuell valuta på webbplatsen för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner. Enligt bulgarisk konsumentlagstiftning ska användare som köper virtuell valuta på en webbplats också ha rättigheter och skydd enligt den bulgariska lagstifningen lagen Consumer Protection Act and the Trade Regulation Act", BG/SG 96/14.03.2014. Alla priser som visas inkluderar alltid mervärdesskatt samt andra statliga skatter i enligthet med Value Added Tax Act BG/SG 94/1.12.2006.

5.1 Användaren måste fylla på så kallade ”Krediter” för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner. Användaren köper dessa ”Krediter” genom att erlägga betalning i valutan svensk krona. Dessa ”Krediter” finns att köpa i följande paket 

Krediter Pris Pris per kredit
10000 2500.00 kr 0.25 kr
5000 1529.00 kr 0.31 kr
2500 899.00 kr 0.36 kr
1250 499.00 kr 0.40 kr
475 220.00 kr 0.46 kr
 

5.1.1 Kreditavgiften för meddelanden är skräddarsydd för att spegla längden och därmed värdet av varje kommunikation: 50 krediter för upp till 100 tecken, 75 krediter för 101 till 200 tecken, och 100 krediter för 201 till 500 tecken. Denna modell är utformad för att uppmuntra och belöna tydlighet och precision i kommunikationen, samtidigt som den tillgodoser behovet av mer omfattande uttryck när det är nödvändigt. Genom att anpassa kostnaden efter meddelandets längd strävar vi efter att erbjuda en mer personlig och rättvis prissättning, vilket gör det möjligt för varje användare att uttrycka sig på ett sätt som bäst passar deras individuella behov och sammanhang.

5.1.2 För att användaren ska kunna köpa ”krediter” kommer denne att bli omdirigerad till extern betalningsleverantör för att genomföra köpet. Det går att betala krediter genom kortbetalning, banköverföring, Swish.

 

5.1.3 Vid betalning med Swish utnyttjar kunden en tredjeparts betalningsförmedlingstjänst. Denna tredjeparts betalningsförmedlare agerar uteslutande som en intermediär i transaktionsprocessen mellan Kunden och Logic Marketing SLTD, utan ytterligare ansvar eller funktion i samband med transaktionen.

 

5.1.4  När betalning sker via Swish, fungerar det externa företaget uteslutande som intermediär i transaktionsprocessen mellan Kunden och Logic Marketing SLTD. Alla anspråk och ansvarsfrågor rörande användningen av denna tjänst ska endast riktas till Logic Marketing SLTD och inte till den externa betalningsförmedlaren.

 

5.2 En användare har rätt till full återbetalning inom 14 dagar från dess att köpet ägde rum, såtillvida inte användaren väljer att nyttja någon av de produkter som användaren köpt. Om så är fallet försvinner rätten till återbetalning. Det är upp till användaren att informera mynteri.com om att köpet ska återgå till användaren.

5.2.1 Ifall att en betalningstvist mellan användare och mynteri.com uppstår/föreligger, är uppgifterna från ägaren utslagsgivande när det gäller bestämmandet av det faktiska beloppet, såtillvida att inte användaren kan påvisa att uppgifterna som ägaren hänvisat till är felaktiga.

5.3 Enligt artikel 54 i CPA and TRA BG/SG 96/14.03.2014 har användare som tar bort sitt konto rätt att få tillbaka eventuella förutbetalda belopp, men användaren har inte rätt att kräva någon återbetalning av "Krediter" som har köpts.

 

5.4.Enligt artikel 56 i CPA and TRA BG/SG 96/14.03.2014 kan ägaren ta ut ytterligare kostnader från användaren om denne genomför en "chargeback" utan giltig anledning.

Tvister och klagomål:

6.1 Med tanke på att ägaren till webbplatsen inte är involverad i kommunikationen mellan användarna på webbplatsen frånsäger sig ägaren alla typer av ansvar eller skador, såväl direkt som indirekt, i enlighet med detta avtal.

6.2 Vid klagomål från användaren av webbplatsen vid brukandet av denna kommer ägaren till webbplatsen att ta detta på största möjliga allvar.

6.3 Klagomål kan och ska endast återges skriftligt av användaren till ägaren av webbplatsen.

6.4 Det ankommer ägaren till webbplatsen att så snart det är möjligt försöka finna en lösning på klagomålet.

6.5 Om användaren och ägaren inte kan finna en lösning på problemet kan användaren använda sig av Europa Kommissionens portal för online tvistlösning https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

6.6 Dessa användarvillkor och all användning/brukande av webbplatsen och dess tjänster lyder och regleras av lagarna i landet Bulgarien. Det är endast hos en Bulgarien domstol som eventuell talan med anspråk kan föras. Användare godkänner att endast allmän domstol i jurisdiktionen Bulgarien kommer att ha exklusiv behörighet att avgöra/ besluta/ över alla tvister som uppstår på grund av eller på något sätt relaterar till dessa villkor eller tjänsterna.

 

Uppsägningsregler

 

7.1 Enligt Bulgarien konsumentlagstiftning har du som användare rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap. Du kan säga upp ditt medlemskap från ditt användarkonto. Notera att uppsagda konton inte kommer att ersättas för den outnyttjade delen av den aktuella tjänsten enligt Consumer Protection Act and the Trade Regulation Act, BG/SG 96/14.03.2014.

 

7.2 Vid avslutande av avtalet mellan parterna på grund av något skäl tilländalöps användarens rätt att bruka tjänsten ofördröjligen samt att få tillträde till tjänsten nekas med direkt verkan. Vid uppsägning tar ägaren bort det konto samt innehåll som offentliggörs av användaren, förutom det innehåll som lag eller förordning kräver att ägaren sparar för att fullfölja sina skyldigheter. Ägaren är inte skyldig att förse användaren med någon materia efter att avtalet upphört.


Licens, behörighet och tillstånd

8.1 Användaren garanterar att det innehåll som publiceras eller skapas av användaren, och dess användning på webbplatsen och tjänsten i övrigt, inte bryter mot tredje parts intressen, särskilt inte upphovsrätter eller andra rättigheter, enligt bulgarisk lagstiftning.

 

Klausul mot grupptalan

9.1 Om tillämplig jurisdiktion för detta avtal tillåter (avsnitt 6.6) är det inte tillåtet med grupptalan, gruppövergripande skiljedomar, privata advokaträttsliga åtgärder och alla andra förfaranden där någon agerar som representant för en person. Om inte både användaren och mynteri.com är överens, får ingen skiljeman eller domare konsolidera mer än en persons anspråk eller på annat sätt leda någon form av representant eller klassförfarande.

Immateriell egendom

10.1 Alla information som finns att tillgå på webbplatsen är ägaren till mynteri.com immateriella egendom eller dess licensutgivare och får således inte under några omständigheter reproduceras för privata eller kommersiella ändamål. Det är inte tillåtet att använda någon form av automatiserad teknik eller programvara för att samla in eller extrahera data från webbplatsen.

10.2 Skulle ägaren till webbplatsen bli informerad om att ett visst slag av material på webbplatsen såsom bilder, texter eller länkar kan vara kränkande till sin natur, förbehåller sig ägaren att så snart det är möjligt ta bort sådant innehåll. Det finns dock inte någon skyldighet för ägaren att genomföra detta om det inte skulle vara uppenbart att materialet är av den karaktären att det inte råder någon tvekan om materialet är kränkande till sin natur.

 

Rapportering och borttagning av innehåll 

 

11.1 mynteri.com har inrättat en procedur där tvivelaktigt lagstridigt material eller misstänkt straffbar sysselsättning kan rapporteras till ägaren. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: support@mynteri.com

 

11.1.1 Varje person har rätt att ansöka om borttagning av bilder från webbplatsen om dessa framställs utan samtycke eller på ett olagligt sätt. När du kontaktar oss via e-post, bör du inkludera din profilinformation (användarnamn och e-postadress) för att vi ska kunna verifiera att du faktiskt är kontoinnehavaren med behörighet att göra ändringar på kontot. Du kan även tillhandahålla oss annan relevant information som är nödvändig för att identifiera det aktuella innehållet som bedöms vara olagligt/utan samtycke. Vi övervakar innehåll noggrant dygnet runt och vidtar åtgärder för att avlägsna eventuella överträdelser, inklusive innehåll som laddats upp utan samtycke, samt att avstänga konton som inte följer våra riktlinjer.

 

11.1.2. Om du är medveten om något olagligt eller icke-samtyckt innehåll på denna webbplats kan du omedelbart kontakta kundsupport via e-post, antingen genom kontaktformuläret på webbplatsen eller till support@mynteri.com. Vi kommer att undersöka ärendet omgående och om olagligt/icke-samtyckt innehåll upptäcks, kommer det att tas bort inom 24 timmar. Alla klagomål kommer att loggas för dokumentations- och rapporteringssyften.

 

11.1.3 Om du vill uttrycka dina farhågor eller klaga på andra användares beteende, webbplatsens design, bristfälligt användarstöd eller administrativa frågor, vänligen specificera information såsom användarens namn, designproblem eller supportproblem och förklara vad problemet är till support@mynteri.com. Vi säkerställer att alla klagomål hanteras på ett rättvist och konsekvent sätt, med målsättningen att lösa dem till klagandens belåtenhet när det är möjligt inom 7 dagar.

 

11.2 mynteri.com kommer under inga sak omständigheter, vara direkt part i en tvist i förhållande mellan anmälaren och tredje man.

 

11.3 mynteri.com samarbetar fullt up med rättsvårdande myndigheter vid misstänksamhet om att olagligt material laddats upp samt om olaglig aktivitet äger/ägt rum, sådan anmaning ställs från behörig myndighet i fråga med lagstöd.

 

11.4 mynteri.com reserverar sig rätten att inte hörsamma en begäran om att blockera material samt stoppa viss aktivitet, om mynteri.com har goda skäl att betvivla sanningen av anmälan eller legaliteten av de stödmaterial som lämnats in. mynteri.com kan i dessa fall komma att kräva ett domstolsbeslut av en behörig domstol i Bulgarien, som dömer huruvida innehållet eller aktiviteten i fråga är uppenbar illegal.


Överträdelse av dessa villkor

12.1 Om det framkommer att överträdelse av dessa villkor äger/ägt rum, eller andra handlingar som är likgiltigt med att ett brott begåtts/bedrägliga till sin natur, förbehåller sig ägaren till webbplats att utan samtycke eller omen, blockera medlemskapet i samma stund för användaren. Innestående ”Krediter” kommer därmed anses vara förbrukade och oåtergivliga.

Diverse

13. All dokumentation som enligt amerikansk federal lag, särskilt enligt 18 U.S.C. §§ 2257 och 2257A samt tillhörande föreskrifter, krävs att bevaras av webbplatsoperatören, förvaras av  Logic Marketing SLTD på adress Sofia, Blvd. Positano 9a, kontor 5, 1000 


13.1 Användare får inte överföra/ överlåta dessa villkor eller några rättigheter eller intressen enligt dessa villkor eller delegera några skyldigheter som ska utföras under dessa villkor utan mynteri.com skriftliga förhandsgodkännande. mynteri.com kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till utvalda tredje parter utan ditt samtycke, inklusive men inte begränsat till, i fall av företagsomorganisation, sammanslagning, förvärv, försäljning eller överföring av alla eller i huvudsak alla företagets tillgångar.

POLICYUTTALANDE MOT MODERNT SLAVERI

 

Modernt slaveri är en brottslig handling och ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det tar sig olika former, såsom slaveri, träldom, tvångsarbete och människohandel, vilka alla gemensamt innebär att en persons frihet berövas av en annan för att utnyttja dem för personlig eller kommersiell vinning.

 

 mynteri.com intar en nolltoleranshållning mot modernt slaveri. Vi är engagerade i att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsförbindelser och relationer och att implementera samt verkställa effektiva system och kontroller för att säkerställa att modernt slaveri inte förekommer någonstans i vår egen verksamhet eller i någon av våra leverantörskedjor.

 

Vi är även engagerade i att säkerställa transparens i vår egen verksamhet och i vårt förhållningssätt till att bekämpa modernt slaveri genom hela vår leverantörskedja.

Vi förväntar oss samma höga standarder från alla våra entreprenörer, leverantörer och andra affärspartners. Som en del av våra avtalsprocesser kommer vi under det kommande året att inkludera specifika förbud mot användning av tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller människohandel, eller att hålla någon i slaveri eller träldom, vare sig det gäller vuxna eller barn. Vi förväntar oss att våra leverantörer håller sina egna underleverantörer till samma höga standard.

 

Denna policy har beslutats utav mynteri.com styrelse samt ledningsgrupp, och gäller alla personer som arbetar för oss eller på vårt uppdrag i någon kapacitet, inklusive anställda på alla nivåer, styrelseledamöter, tjänstemän, inhyrd personal, utlånad arbetskraft, volontärer, praktikanter, agenter, entreprenörer, externa konsulter, tredjepartsrepresentanter och affärspartners. Denna policy utgör inte en del av någon anställds anställningsavtal och vi kan ändra den när som helst.

 

Alla anställda som bryter mot denna policy kommer att möta disciplinära åtgärder, vilket kan resultera i avskedande på grund av förseelse eller grov förseelse. Vi kan avsluta vår relation med andra individer och organisationer som arbetar för vår räkning om de bryter mot denna policy.

 

MILJÖPOLICY

 

mynteri.com är åtaget till hållbarhet i vår nätdejtingverksamhet, med målet att uppnå klimatneutral drift, optimera resursanvändning och eliminera skadliga ämnen. Vi fokuserar på att minska vår miljöpåverkan, effektivisera energianvändning och skydda naturliga resurser. Miljöansvar är en kärnkomponent i vår verksamhet.

 

Vi strävar efter att leda och inspirera våra partners och användare mot hållbarhet och håller höga miljöstandarder för våra leverantörer. Vårt arbete bygger på ledarskapsansvar, ambitiösa miljömål, strukturerade miljöstrategier, kompetensutveckling, transparens, lagöverensstämmelse och kontinuerlig uppföljning.

 

Denna policy gäller för mynteri.com och våra partners, och är en del av vårt etiska ramverk. Som pionjärer inom nätdejting är vårt engagemang riktat mot att uppmuntra ansvarsfull verksamhetspraxis. 


Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till support@mynteri.com
Vi kommer att hantera din förfrågan utan dröjsmål, observera dock att det kan ta upp till 5 arbetsdagar för oss att hantera din förfrågan.

Senast uppdaterat 2024-06-01